အခု ကလည္း ကြန္ပ်ဴတာ ထဲ က အမႈိက္ ကေလးေတြ ကုိ ရွင္းတဲ႕ Bat ကေလးပါပဲ ...ကြ်န္ေတာ္ က ေတာ့ အခု Bat ကေလးကုိ save ျပီးေတာ့ Desktop ေပၚမွာတင္ျပီးျပီးေတာ့ အားတုိင္းႏွိပ္ရန္ ဆုိျပီးေတာ့ ေပးထားလုိက္တာပဲ .. ေကာင္းေရာ..အဟဲ ...အားတုိင္းသတိရတုိင္းသာႏွိပ္ေနေတာ့တာ .. ရွင္းေလေကာင္းေလပဲေလ .. ဟုတ္ဘူးလား .. ေအာက္က code ကေလးကုိ ကူးျပီးေတာ့ .bat နဲ႕ save ျပီးေတာ့ သာ ႏွိပ္ေပေတာ့ဗ်ိဳး .....အဟဲ .. :p :)

@echo off
del /s /f /q c:\windows\temp\*.*
rd /s /q c:\windows\temp
md c:\windows\temp
del /s /f /q C:\WINDOWS\Prefetch
del /s /f /q %temp%\*.*
rd /s /q %temp%
md %temp%
deltree /y c:\windows\tempor~1
deltree /y c:\windows\temp
deltree /y c:\windows\tmp
deltree /y c:\windows\ff*.tmp
deltree /y c:\windows\history
deltree /y c:\windows\cookies
deltree /y c:\windows\recent
deltree /y c:\windows\spool\printers
deltree /y c:\windows\prefetch
del c:\WIN386.SWP
cls